top of page

Zaměstnávání

Díky komplexní podpoře má 120 lidí

s duševním onemocněním udržitelné zaměstnání.

Fokus Labe provozuje

sociální podniky:

Gastro

Dílny

Dobry Fokus logo_kruh (1).png

Fokus Labe poskytuje chráněná místa

na základě Zákona o zaměstnanosti 435 / 2004 Sb.

1. PODPORA PRÁCE

A ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Integrace osob s vážným duševním onemocněním na trh práce má výrazný přínos pro společnost. Zdravotně postižený člověk není díky zaměstnání odkázaný na sociální dávky, zaměstnání vede k posílení sebevědomí a psychické integrity lidí s duševním onemocněním. Zvyšuje se společenská prospěšnost člověka, posiluje se jeho sebevědomí, sebe-hodnota, a tedy dochází i ke zlepšení jeho zdravotního stavu.

Výzkumy uvádí, že pracovní začlenění u nehospitalizovaných dlouhodobě duševně nemocných psychiatrických pacientů nepřevyšuje 10 %, což je méně než u lidí s tělesným hendikepem. Přesto většina lidí s psychickými problémy pracovat chce, 70 % z této cílové skupiny lidí, kteří čerpají podporu Fokusu Labe si pracovat přeje.

Práci považují za důležitou. Moci pracovat považují za významnou součást svého života. V zaměstnání tráví většina z nich více času než jakýmkoliv jiným typem aktivity. „Práce je v naší kultuře hluboce zakotvená, je na ní vystavěna architektura společnosti i psychika člověka. Práce je nástrojem kariéry i společenského vzestupu, je naplněním motivací, ambicí i ctižádostí, spokojeností i radostí. Práce je ústředním institutem, který organizuje život člověka a jehož prostřednictvím se člověk sám definuje a utváří si svoji identitu a svoje sebevědomí“.

 

V rámci pracovního uplatnění na trhu práce Fokus Labe provozuje chráněná pracovní místa v gastronomických provozech, šicí dílně a mobilní řemeslné dílně.

 

Zaměstnávání lidí je realizováno na základě

Zákona o zaměstnanosti 435 / 2004 Sb.

2. PŘÍPRAVA

NA ZAMĚSTNÁNÍ

Fokus Labe kultivuje a rozvíjí schopnost lidí pracovat

formou komplexní podpory, která má 4 pilíře:

1

Vzdělávací program Ven
z bludného kruhu

2

Sociálně terapeutické dílny

3

Sociální rehabilitace

4

Chráněná místa
v sociálních podnicích

3. NÁVRAT

NA TRH PRÁCE

Návrat po onemocnění na pracovní trh duševně nemocných lidí provází řada potíží, které negativně ovlivňují fungování a návrat do zaměstnání. Z našich zkušeností vyplývá, že obtížný návrat do zaměstnání často souvisí s:

• nesamostatností a malou motivací k činnosti,

• užíváním psychiatrické medikace,

• sníženou důvěrou v okolí,

• problémy s vytvářením a udržováním mezilidských vztahů,

• problematickým interpersonálním chováním na pracovišti,

• stigmatizující přítomností psychiatrické nemoci,

• nedostatkem pracovních zkušeností v minulosti.

Obtíže v pracovní oblasti mohou vyústit v částečnou či úplnou ztrátu schopnosti pracovat. Někdy je tato ztráta trvalá, někdy dočasná. Dopady duševního onemocnění na pracovní uplatnění se liší dle typu a závažnosti onemocnění. Fokus Labe proto zřizuje rozmanité pracovní příležitosti, které kombinuje s efektivní sociální a rehabilitační podporou tak, aby člověk s duševním onemocněním měl vstupní motivaci pro práci, cítil se v práci bezpečně, zvládl interpersonální vztahy na pracovišti a nabral pracovní zkušenosti v různorodých pracovních profesích.

V případě zájmu
o zaměstnání kontaktujte:


Tým sociálně pracovní rehabilitace a coaching tým
Koněvova 18, 400 01 Ústí nad Labem
739 048 777  |  

bottom of page