top of page

Realizované projekty

Za dobu 30 let Fokus Labe realizoval celou řadu projektů a to jak

s předstrukturální pomocí PHARE, tak se strukturální pomocí fondů EU. Z prostředků strukturálních fondů EU vybudoval Fokus Labe důležitou sociálně – zdravotní infrastrukturu pro léčbu a zotavení pacientů / klientů s vážným duševním onemocněním.

Podpora 

Centra duševního zdraví

Ústí nad Labem

Realizace – 01.10.2020 – 31.03.2022

Celkové náklady – 13 231 257 Kč

Podpořeno – Strukturální fondy EU a MZ ČR

Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem zahájilo svou činnost

v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR - Programu na podporu Center duševního zdraví III. Prostřednictvím tohoto projektu došlo ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu prvního CDZ

v Ústeckém kraji a prostřednictvím projektu bylo zajištěno financování na prvních 18 měsíců provozu. CDZ je zdravotně sociální službou, jež respektuje principy a je v přímé návaznosti na Transformaci psychiatrické péče v České republice a je součástí Implementace Strategie reformy psychiatrické péče a péče

o duševní zdraví v Ústeckém kraji se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb (s novým prvkem komunitní péče) pro osoby s duševním onemocněním. CDZ je mezičlánkem mezi primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče

a lůžkovou – akutní, následnou i specializovanou péčí. CDZ řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí

s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu propojující  péči zdravotních pracovníků a sociálních pracovníků v oblasti psychiatrické a sociální rehabilitace v přirozeném prostředí člověka / pacienta  /klienta/ , včetně zapojení jeho rodiny do procesu úzdravy.

Pilotní provoz ukázal,  že systém práce týmu CDZ jako velmi efektivní. Snižuje se počet hospitalizací, zkracuje se doba hospitalizace, daří se integrovat do přirozeného života i pacienty dlouhodobě hospitalizované v psychiatrických léčebnách a nemocnicích, zvyšuje se prevence před hospitalizací a realizuje se efektivní terapeutická práce s lidmi v krizových životních situacích, včetně práce s riziky suicidálního jednání.  CDZ tak po 2 letech svého provozu prováže své služby s dalšími multidisciplinárními týmy duševního zdraví v Ústeckém kraji, které integrací zdravotních sester se specializací v psychiatrii rozvinou  zdravotní služby čímž posílí sít komunitních služeb duševního zdraví průřezově celým krajem. Týmy duševního zdraví, které budou propojeny s Centrem duševního zdraví Ústí nad Labem a vytvoří tak síť, které bude pokrývat potřeby klientů / pacientů se závažným duševním onemocněním v celém Ústeckém kraji.

Vznik těchto týmů duševního zdraví a vytvoření efektivní sítě, která zajistí kontinuální a komplexní podporu pacientů se závažným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí je zcela v souladu s Krajským plánem duševního zdraví pro rok 2022 – 2030.

Centra duševního zdraví/týmy duševního zdraví v Ústeckém kraji umožní systémovou změnu v péči o lidi s duševním onemocněním.

S procesem transformace psychiatrické péče od péče institucionální k péči komunitního charakteru je nezbytné vytvářet a rozvíjet dostupnou efektivní síť pracující na zdravotně sociálním pomezí. Klíčovým prvkem se v posledních dvou letech stalo Centrum duševního zdraví, které v sobě integruje tým zdravotních sester se specializací v psychiatrii, sociální pracovníky se specializací na péči o duševní zdraví, lékaře specialisty psychiatry, klinické psychology, peer konzultanty.

Chráněné bydlení

pro dlouhodobě duševně nemocné

Čelakovského, Chomutov

Realizace – 12.09.2016-21.09.2020

Celkové náklady –  12 904 206 Kč

Podpořeno – Strukturální fondy EU 

Cílem projektu bylo integrovat chronicky duševně nemocné klienty do civilního života prostřednictvím služby chráněného bydlení. V projektu bylo v centru města Chomutov v samostatně stojícím domě vybudováno chráněné bydlení komunitního typu s celkem 9 bytovými jednotkami s 11 lůžky pro 11 chronicky duševně nemocných klientů. Hlavním přínosem projektu pro cílové skupiny projektu – chronicky duševně nemocné – bylo vytvoření infrastruktury nezbytné pro zlepšení kvality jejich života a snižování kapacit institucionální péče v psychiatrických léčebnách a nemocnicích. Projektem zamýšlené chráněné bydlení těmto osobám umožňuje pobývat dlouhodobě a samostatně v civilním prostředí mimo zdi léčeben, kde je situace neutěšená a často lidsky nedůstojná.

Sociálně terapeutická dílna

pro dlouhodobě duševně nemocné klienty

v oblastigastronomie

 

Realizace – 01.01.2017-30.09.2018

Celkové náklady – 6 873 870 Kč

Podpořeno – Strukturálními fondy EU

Cílem projektu bylo vytvořit novou službu - sociálně terapeutickou dílnu, která poskytne zázemí a prostor pro získávání nových psychických, sociálních a pracovních kompetencí lidem s vážným duševním onemocněním, především z okruhu schizofrenního onemocnění. V projektu byla vytvořena sociální služba s registrovanou individuální okamžitou kapacitou 1 místo a  registrovanou skupinovou kapacitou 10 míst pro 22 klientů s chronickým duševním onemocněním. Dopadem projektu je nová kvalita života pro lidi s chronickým duševním onemocněním, kteří získají nové kompetence, nové životní role a vstoupí na novou cestuv procesu zotavování se z duševní nemoci. Projekt integruje do života klienty s vážným duševním onemocněním, kteří mají omezenou možnost začlenit se do civilní společnosti. 

„VILLA - vznik chráněného komunitního bydlení

pro psychiatrické pacienty v Ústeckém kraji“

Realizace - 01. 4. 2015 – 30. 3.20216

Celkové náklady – 3 238 488 Kč

Podpořeno –  Norské fondy, MZ ČR

Hlavním cílem projektu je navracet psychiatrické pacienty z dg. okruhu psychóz do civilního života vytvořením ubytovacích kapacit

v komunitě.  Rozšířit kapacity pro bydlení psychiatrických pacientů

v komunitě prostřednictvím služby komunitního chráněného bydlení s kapacitou 6 lůžek. Bydlení je umístěno v rodinné vile, která je vlastnictvím předkladatele projektu. Psychiatričtí pacienti  bydlí ve 2 patrech rodinné vily ve 2 bytových jednotkách po 3 pokojích se společnou kuchyní a sociálním zařízením, kde každý pacient má svůj vlastní pokoj.

Druhým cílem projektu je vytvořit nízkoprahovou poradenskou službu s názvem „Bejvák“, kdy Tým bydlení poskytuje psychiatrickým pacientů poradenství, podporu a pomoc při síťování společných potřeb v oblasti bydlení.

VILLA – vznik komunitního chráněného bydlení

pro psychiatrické pacienty v Ústeckém kraji Chráněné byty pro psychiatrické pacienty – následná péče

po komunitním bydlení.

Realizace -  01. 02.2016 – 30. 04. 2017

Celkové náklady - 1 219 121 Kč

Podpořeno –  Norské fondy, MZ ČR

Dodatečná aktivita má 2 základní části: První část aktivity je zaměřená na vytvoření 3 nových míst v chráněných bytech v normální sídlištní zástavbě. Vybavením 3 nových malometrážních bytových jednotek došlo k vytvoření dalších míst v prostupném komunitním bydlení pro psychiatrické pacienty. 3 bytové jednotky jsou navazující službou na bydlení komunitního typu, které již nyní ve Fokusu Labe pacienti využívají. Do chráněných bytů pacienti odcházejí po dvouletém absolvování komunitního bydlení, jako do dalšího vyššího stupně psychiatrické rehabilitace. V chráněných bytech již pacienti bydlí více samostatně, stupeň terapeutické podpory je na nižším stupni. Pacienti již zvládají samostatněji sociálně psychologické aktivity svého života. Fokus Labe má v současné době 6 malometrážních chráněných bytů, které jsou obsazené. Vznikem 3 dalších se připraví 3 pacienti z komunitního bydlení na postup do chráněných bytů a uvolní se 3 místa v komunitním bydlení pro pacienty z léčebny Petrohrad nebo psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

Druhou částí doplňkové aktivity je činnost zaměřená na problém, který nás po dobu existence komunitního bydlení trápí, a to je špatný psychosomatický stav našich pacientů přicházejících z léčeben a psychiatrických nemocnic. Pacienti díky dlouhodobé lékové terapii a špatnému životnímu stylu trpí řadou somatických potíží. Největší z nich je silná nadváha, která někdy překračuje až 80 kg váhy nad doporučenou maximální váhu. Druhým významným problémem je ochabnutí svalstva celého těla, díky nezdravému životnímu stylu a pasivnímu způsobu života, který dlouhodobý pobyt v léčebnách a sama nemoc přináší. Řada z nich díky tomu trpí vysokým krevním tlakem, motáním hlavy, jsou zvýšeně unavitelní, nevydrží soustavnější cílenou aktivitu, mají chronické bolesti zad aj. Chtěli bychom se zaměřit na zlepšení somatického stavu našich pacientů dvěma způsoby. Jednak edukativním programem: JAK SE LÉPE CÍTIT VE SVÉM TĚLE, kdy formou 40 hodinového interaktivního edukačního programu získají pacienti základní informace a dovednosti pro zásady správného stravování, které pak budou postupně upevňovat v komunitním bydlení tak, aby se změnilo jejich somatické zdraví. V druhé části pak chceme zavést pravidelné rehabilitační cvičení, které povede ke zlepšení poměru svalové hmoty a tuků v těle. Zlepší se somatické problémy s často bolavými zády, zpevní se vnitřní svalstvo. Rehabilitační aktivity chceme udělat pravidelné, každý den po menších 5ti členných skupinách. Na začátku opět edukačně pod vedením fyzioterapeuta. Postupně pak pacienti začnou cvičit za podpory sociálního pracovníka a následně sami. V prostorách komunitního bydlení jsou v suterénu 2 místnosti, které bychom rádi na fyzioterapeutický prostor proměnili a tak vnesli řád a pravidelnost do fyzických aktivit pacientů.

 Neviditelní lidé –„ aneb jsou schizofrenici nebezpeční?“

Realizace – 1. 4.2015 – 30. 4. 2016

Celkové náklady - 1 667 395 Kč 

Podpořeno –  Norské fondy, MZ ČR

Zaměření projektu je v oblasti DESTIGMATIZACE . V projektu byly realizovány informační aktivity vedoucí k de-stigmatizaci psychiatricky nemocných pacientů.  Cílem projektu NEVIDITELNÍ LIDÉ byla de-stigmatizace, tedy změna stereotypu nahlížení na člověka nemocného schizofrenií tak, aby nebyl společensky izolován ani sankciován, aby se změnil postoj veřejnosti, zaměstnavatele, rodiny, přátel, ale i zdravotníků. Cílem projektu NEVIDITELNÍ LIDÉ bylo během roku seznamovat veřejnost s neviditelnými symptomy - projevy lidí nemocných schizofrenií tak, aby je lidé nevnímali jako „senzaci“ a „odlišnost“, ale byli schopni jim porozumět a psychiatrické pacienty pochopit. Projekt realizoval ucelenou roční informační mediální kampaň, ve které byly komunikovány základní mýty o schizofrenii, které ve společnosti existují. Jako mediální nástroje využil projekt billboardovou kampaň po celé ČR, fotografickou putovní výstavu a publikaci Neviditelní lidé umístěnou na nových médiích, natočení dokumentárního filmu a jeho využití během workshopů na školách vedených teenagery, animovaná videa komunikující mýty o schizofrenii pro nová média a multidisciplinární konferenci NEVIDITELNÍ LIDÉ.

Ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu na trh práce

Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015

Celkové náklady - 5 455 823,36 Kč

Podpořeno – Strukturálními fondy EU

Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost osob s dlouhodobým duševním onemocněním na trhu práce. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím účelně zvolených, sedmi navazujících aktivit, podpořených individuálním přístupem k osobám s dlouhodobou duševní nemocí. V projektu vzniklo Tréninkové gastronomické centrum, které je obdobou malého učňovského střediska s individuálním přístupem. Teoreticky i praktiky připravuje psychiatrické pacienty na pracovní příležitosti v oblasti gastronomie, prodeje a obsluhy. V rámci projektu bylo úspěšně proškoleno 45 osob, z toho 36 úspěšně absolvuje profesní vzdělávání a 25 psychiatrických pacientů získalo přímé uplatnění na trhu práce.

Centra Poradenství a Aktivizace pro integraci chronicky duševně nemocných do společnosti

a na chráněný trh práce v E Labe

Termín realizace: 1. 6. 2011 - 31. 5. 2014

Celkové náklady - 8 641 688 Kč

Podpořeno – Strukturálními fondy EU

Obsahem projektu byl rozvoj komunitních služeb pro integraci 256 klientů s chronickým duševním onemocněním do společnosti a na chráněný trh práce. V projektu vznikla  4 nová Poradenská a Aktivizační centra v Euroregionu Labe - Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí na Labem.  Cílem Center P_A je obnovovat kognitivní, volní, afektivní a fyzické dovednosti, schopnosti a vlastnosti klientů a tím podporovat jejich soběstačnost při integraci nejprve do širší society a následně na chráněný trh práce. V projektu vzniklo 5 nových sociálních služeb a 2 služby byly rozšířeny.

Trvale udržitelná komplexní příprava osob

se ZP na práci

Termín realizace:  1. 2. 2010 - 1. 2. 2012

Celkové náklady - 5 673 749,75 Kč

Podpořenu – strukturální fondy EU

Projekt byl zaměřen na propojování komplexního přístupu, který byl realizován prostřednictvím balíčku aktivit, při nichž docházelo k systematickému a dlouhodobému propojování sociální a pracovní rehabilitace.

V projektu byl klient provázen od přípravné práce, kde se zmapovaly jeho dovednosti, potřeby, vzdělání, sestavil se postupný rehabilitační plán, bylo mu poskytnuto potřebné vzdělávání a rekvalifikace s psychosociální podporou, byl proveden dostatečně dlouhým obdobím zácviku a přípravy na práci až po uzavření pracovně právního vztahu s klientem.

Výstupem projektu byl vznik nových pracovních míst pro 18 psychiatrických pacientů ve 2 nových výrobních programech. Kavárny na půl cesty Fokus Kafe Teplice, kde našlo pracovní uplatnění 15 psychiatrických pacientů. A druhý výrobní program prodejna labužnictví LA BUŽ  v centru města Ústí nad Labem, kde našlo pracovní uplatnění 10psychiatrických pacientů.

Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné

v Ústí nad Labem  

Termín realizace:  7. 1. 2010 - 31. 8. 2012

Celkové náklady - 8 800 381 Kč

Podpořeno – Strukturálními fondy EU

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit infrastrukturu sociálních služeb v oblasti chráněného bydlení tak, aby mohlo docházet k integraci dlouhodobě duševně nemocných klientů z Ústeckého regionu zpět do společnosti. K dosažení hlavního strategického cíle projektu byla zvolena cesta vybudování novostavby chráněného bydlení pro duševně nemocné z Ústeckého regionu, která disponuje pěti bytovými jednotkami pro celkem 12 psychiatrických pacientů.

Multifunkční výcvikový prostor    

Termín realizace:  1. 1. 2007 - 30. 4. 2008

Celkové náklady - 3 087 060 Kč

Podpořeno – Strukturálními fondy EU

Cílem projektu bylo vybudování "Multifunkčního výcvikového prostoru" fungujícího na bázi střediska pracovní rehabilitace, jehož podstatou je prostřednictvím dvou diferencovaných pracovně rehabilitačních programů připravovat psychiatrické pacienty na budoucí pracovní uplatnění v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce. MVP je dimenzován pro 20 osob z řad psychicky a fyzicky handicapovaných.

Integrál

Termín realizace: 1. 7. 2006 - 30. 6. 2008

Celkové náklady projektu: 5 620 140 Kč

Podpořeno – Strukturálními fondy EU

V projektu byla vybudována "Cateringová firma", jejíž podstatou je aktivizace, upevnění a rozvoj pracovních a společenských dovedností a návyků pro osoby, které pro závažnost svého handicapu nejsou schopni obstát na otevřeném trhu práce. Cateringová "firma" umožnila pod vedením zkušeného personálu pracovní a sociální uplatnění 10 psychiatrickým pacientům.

Dále byla vytvořena "Internetová kavárna na půl cesty" jako tréninkové pracoviště pro psychiatrické pacienty z Ústeckého regionu. V Internetové kavárně pracuje 9 psychiatrických pacientů pod odborným vedením pracovního terapeuta.

bottom of page