top of page

Naše služby

Honza 2.jpg

Fokus Labe poskytuje komplexní mimonemocniční péči
a podporu komunitního typu osobám s chronickým duševním onemocněním.

 
Prostřednictvím komunitních služeb, kde pracující odborné zdravotně-sociální týmy, poskytuje Fokus Labe podporu při stabilizaci zdraví, řešení krizových situací, naplnění psychologických potřeb, nalezení nových sociálních rolí, získání a udržení si zaměstnání, samostatného bydlení a životní spokojenosti. Podporuje člověka s duševním onemocněním při integraci do života z dlouhodobé lůžkové péče.
 
Cílová skupina
 
Fokus Labe poskytuje služby dospělým lidem s vážným duševním onemocněním z okruhu psychóz, jako jsou schizofrenie, bipolární porucha, porucha osobnosti, hraniční stavy osobnosti či těžké neurózy.

Od roku 2020 poskytuje služby i pro děti od 7 do 18 let, které jsou v ohrožení duševního zdraví v Ústeckém kraji, prostřednictvím dětského týmu duševního zdraví.

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNĚ - SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Zdravotně - sociální služby 

Pro dospělé

1. Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem

2. Tým dlouhodobé rehabilitace Ústí nad Labem

3. Tým duševního zdraví Děčín

4. Tým duševního zdraví Litoměřice

5. Tým duševního zdraví Teplice a Bílina

6. Tým duševního zdraví Most a Litvínov

7. Tým duševního zdraví Žatec a Louny

8. Tým duševního zdraví Chomutov a Kadaň

 

Pro děti

1. Tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi

 

Oblast potřeb bydlení pro dospělé

1. Tým bydlení Ústí nad Labem

2. Recovery hausing Chomutov

Fokus Labe poskytuje Zdravotní služby dle Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Na základě smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Odbornosti zdravotních služeb, které Fokus Labe poskytuje:

1. Odbornost 305 psychiatrie

2. Odbornost 914 sestra pro péči v psychiatrii

3. Odbornost 901 klinická psychologie

4. Odbornost 911 všeobecná sestra

Fokus Labe poskytuje Sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to na základě oprávnění – registrace. Toto oprávnění vzniká na základě rozhodnutí, které vydává Krajský úřad Ústeckého kraje. Druhy sociálních služeb, které Fokus Labe poskytuje:

1. Sociální rehabilitaci

2. Odborné sociální poradenství

3. Sociálně aktivizační služby

4. Sociálně terapeutické dílny

5. Chráněné bydlení

 

Podrobněji viz. registr poskytovaných sociálních služeb

Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem (CDZ) 

Poskytuje individualizovanou péči. Koordinuje dostupné služby s ohledem na potřeby lidí v jejich přirozeném prostředí.  Je mezičlánkem mezi primární péčí, včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou, akutní i specializovanou, péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných pacientů z psychiatrických nemocnic a léčeben do běžné komunity. Multidisciplinární tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní individualizovanou službu všem potřebným pacientům ze spádové oblasti bez dlouhé čekací doby. V týmu pracuje lékař psychiatr, psycholog, sociální pracovníci, sestry všeobecné i se specializací v psychiatrii a peer konzultanti. CDZ spolupracuje ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami. Realizuje program denního stacionáře. Skupinové terapeutické a edukační programy, sociální a psychiatrickou rehabilitaci, posiluje integritu osobnosti duševně nemocného člověka. Intenzivně spolupracuje s rodinou. Aktuálně působí v Ústí nad Labem.

Centrum a tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi
Ústí nad Labem

Poskytuje klientům a jejich rodinám sociální podporu v oblasti duševního zdraví. Vytváří bezpečný prostor pro ventilaci emocí, sdílení prožitků a hledání posilujících zdrojů jak na straně dítěte, tak i na straně rodičů. Pomáhá rodičům porozumět psychickému stavu dítěte. Podpora je realizována individuálně formou case managementu. Tým pracuje multidisciplinárně, spolupracuje se školami a dalšími relevantními partnery.  V případě potřeby zdravotní péče, spolupracuje s Centrem duševního zdraví a jeho zdravotním týmem a dalšími partnery ze sítě služeb.

Chráněné bydlení a tým bydlení
Ústí nad Labem

Bydlení komunitního typu v jednolůžkových chráněných bytech umístěných ve dvou vilkách ve čtvrti Ústí nad Labem – Všebořice má 16 míst.  Lidé zde sdílí život společně s dostatkem soukromí a možnosti individuálního života. Je zde lidem poskytována vyšší míra pomoci a podpory na jejich cestě úzdravy. Vyšší samostatnost a odpovědnost za svůj život a rozhodnutí čerpají lidí v samostatných chráněných bytech v civilní zástavbě, které Fokus Labe provozuje na různých místech Ústí nad Labem. Zde je celkem 11 míst k životu. Pokud je potřeba a je pomoc indikována, poskytuje tým podporu na nezbytně potřebnou dobu i v bytech, které vlastní sami klienti. 

Rodičovské skupiny

Informace, poznatky z léčby, vzdělávání a sdílení zkušeností ze života a zotavování se lidí se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízkých načerpají rodinní příslušníci na rodičovských skupinách v každém týmu Fokusu Labe v Ústeckém kraji. 

Je potřebný u klientů, kde převažuje sociální problematika, potřeba dlouhodobé, až celoživotní péče a podpory. Tým realizuje sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutickou dílnu, volnočasové aktivity a další komunitně orientované programy. 

Tým dlouhodobé rehabilitace
Ústí nad Labem
Týmy duševního zdraví
(TDZ)

Pracují v šesti okresech Ústeckého kraje. Poskytují komplexně zaměřenou dlouhodobou péči pro lidi s vážným duševním onemocněním. V každém okrese jsou do týmů zapojeni sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, peer konzultanti. Týmy využívající odborností sester, psychologa, lékaře. Týmy pracují formou case managementu, kdy role klíčového pracovníka je  v přímé podpoře a práci s člověkem, tak i v koordinaci dalších služeb a naplňování individuálního plánu úzdravy. Klíčový pracovník je po potřebnou dobu průvodcem člověka s duševním onemocněním. 60% práce realizují týmy v přirozeném prostředí člověka s duševním onemocněním. Realizují sociálně aktivizační programy, komunity, podněcují společenské kontakty, snižují sociální fobii, rozvíjí komunikaci a sociální dovednosti, podporují integritu osobnosti člověka, rozvíjí jeho kognitivně behaviorální schopnosti.

Týmy bydlení

Fokus Labe poskytuje služby bydlení. Týmy pracují jak v komunitním skupinovém bydlení, v chráněných bytech, tak i v nezávislém vlastním bydlení lidí s duševním onemocněním. 

Recovery housing Chomutov

Zotavovací dům orientovaný na zotavení lidí s vážným duševním onemocněním, pro lidi, kteří prodělali hospitalizaci v psychiatrických léčebnách či pobytových službách domovů se zvláštním režimem. Vila z počátku století stojí v rezidenční čtvrti města Chomutov. Má 9 malých bytů. V každém z bytů je malá kuchyňka, obývák s postelí a sociální zařízení. Dva byty jsou pro páry. Celkem je v domě 11 míst k životu. V dolní části domu zotavení jsou společná místa pro vaření, setkávání, prostory pro tým. Do domu zotavení mohou přijít lidé z PL Petrohrad, PN Horní Beřkovice, DZR Ústeckého kraje, ale i lidé kteří nemají zkušenost z dlouhodobé hospitalizace a chtějí se v životě osamostatnit. Dům zotavení spolupracuje s komunitním týmem duševního zdraví v Chomutově.

Peer konzultanti

Sdílení vlastního příběhu a osobní zkušenosti s prožitím duševního onemocnění je nový přístup, který přinášejí do práce tzv. peer konzultanti, lidé s vlastní zkušeností. Postupně začínají pracovat ve všech našich týmech a službách. Jsou zapojeni do týmů CDZ a TDZ, pracují ve stacionářích, rodičovských skupinách, sociálně aktivizačních službách, realizují osvětové aktivity v psychiatrických nemocnicích a léčebnách. Pracují s veřejností a obhajují práva lidí s duševním onemocněním. 

Příprava na práci, Vzdělávání ven z Bludného kruhu, chráněná pracovní místa. To je komplex služeb, které provozuje Fokus Labe. Práce je silnou motivací na cestě zotavení u 70 % zájemců, kteří do organizace přichází a chtějí pracovat. Na práci lidi s duševním onemocněním připravujeme vzděláváním, individuálním koučováním, tréninkovými místy přímo v provozovnách Fokus Labe. Pokud je člověk připraven, začíná pracovat na chráněném místě. Pro kontinuální udržení si získané práce, profesního a osobního růstu, nebo při zhoršení zdravotního stavu poskytuje tým pracovní rehabilitace individuální podporu.

Sociální rehabilitace
a zaměstnávání
bottom of page