Fokus Labe poskytuje komplexní mimonemocniční péči a podporu komunitního typu osobám s chronickým duševním onemocněním. Péče a podpora je zaměřena na všechny oblasti života – na zdravé vztahy, sociální život a sociální role, kontakty, přátele. Na osobní rozvoj, růst sebevědomí a osobní integrity. Na schopnost pracovat, samostatně žít, bydlet a hospodařit s penězi. Na podporu zdraví, volného času, rodiny a vztahů s partnery a dětmi. Na rozvoj občanského a profesní života– zdraví, osobnostní, profesionální i občanský růst, partnerský i rodinný život, bydlení, práci i volný čas. 

Cílová skupina 

Fokus Labe poskytuje služby dospělým lidem s vážným duševním onemocněním z okruhu psychóz, jako jsou schizofrenie, bipolární porucha, osobnosti, hraniční stavy osobnosti či těžká neuróza.  Od roku 2020 poskytuje služby i pro děti od 6 do 18 let, které jsou v ohrožení duševního zdraví v Ústeckém kraji, prostřednictvím dětského týmu duševního zdraví.

Přehled poskytovaných služeb

Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem (CDZ) poskytuje individualizovanou péči. Koordinuje dostupné služby s ohledem na potřeby lidí v jejich přirozeném prostředí.  Je mezičlánkem mezi primární péčí, včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou, akutní i specializovanou, péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných pacientů z psychiatrických nemocnic a léčeben do běžné komunity. Multidisciplinární tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní individualizovanou službu všem potřebným pacientům ze spádové oblasti bez dlouhé čekací doby. V týmu pracuje lékař psychiatr, psycholog, sociální pracovníci, sestry všeobecné i se specializací v psychiatrii a peer konzultanti. CDZ spolupracuje ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami. Realizuje program denního stacionáře. Skupinové terapeutické a edukační programy, sociální a psychiatrickou rehabilitaci, posiluje integritu osobnosti duševně nemocného člověka. Intenzivně spolupracuje s rodinou. Aktuálně působí v Ústí nad Labem.

Tým dlouhodobé sociální rehabilitace je potřebný u klientů, kde převažuje sociální problematika, potřeba dlouhodobé, až celoživotní péče a podpory. Tým realizuje sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutickou dílnu, volnočasové aktivity a další komunitně orientované programy. 

Týmy duševního zdraví (TDZ) pracují v šesti okresech Ústeckého kraje. Poskytují komplexně zaměřenou dlouhodobou péči pro lidi s vážným duševním onemocněním. V každém okrese jsou do týmů zapojeni sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, peer konzultanti. Týmy využívající odborností sester, psychologa, lékaře. Týmy pracují formou case managementu, kdy role klíčového pracovníka je  v přímé podpoře a práci s člověkem, tak i v koordinaci dalších služeb a naplňování individuálního plánu úzdravy. Klíčový pracovník je po potřebnou dobu průvodcem člověka s duševním onemocněním. 60% práce realizují týmy v přirozeném prostředí člověka s duševním onemocněním. Realizují sociálně aktivizační programy, komunity, podněcují společenské kontakty, snižují sociální fobii, rozvíjí komunikaci a sociální dovednosti, podporují integritu osobnosti člověka, rozvíjí jeho kognitivně behaviorální schopnosti.

Multidisciplinární dětský tým Ústí nad Labem poskytuje klientům a jejich rodinám sociální podporu v oblasti duševního zdraví. Vytváří bezpečný prostor pro ventilaci emocí, sdílení prožitků a hledání posilujících zdrojů jak na straně dítěte, tak i na straně rodičů. Pomáhá rodičům porozumět psychickému stavu dítěte. Podpora je realizována individuálně formou case managementu. Tým pracuje multidisciplinárně, spolupracuje se školami a dalšími relevantními partnery.  V případě potřeby zdravotní péče, spolupracuje s Centrem duševního zdraví a jeho zdravotním týmem a dalšími partnery ze sítě služeb. 

Týmy bydlení. Fokus Labe poskytuje služby bydlení. Týmy pracují jak v komunitním skupinovém bydlení, v chráněných bytech, tak i v nezávislém vlastním bydlení lidí s duševním onemocněním. 

Chráněné bydlení Ústí nad Labem.  Bydlení komunitního typu v jednolůžkových chráněných bytech umístěných ve dvou vilkách ve čtvrti Ústí nad Labem – Všebořice má 18 míst.  Lidé zde sdílí život společně s dostatkem soukromí a možnosti individuálního života. Je zde lidem poskytována vyšší míra pomoci a podpory na jejich cestě úzdravy. Vyšší samostatnost a odpovědnost za svůj život a rozhodnutí čerpají lidí v samostatných chráněných bytech v civilní zástavbě, které Fokus Labe provozuje na různých místech Ústí nad Labem. Zde je celkem 11 míst k životu. Pokud je potřeba a je pomoc indikována, poskytuje tým podporu na nezbytně potřebnou dobu i v bytech, které vlastní sami klienti. 

Zotavovací dům Chomutov. Dům orientovaný na zotavení lidí s vážným duševním onemocněním, pro lidi, kteří prodělali hospitalizaci v psychiatrických léčebnách či pobytových službách domovů se zvláštním režimem. Vila z počátku století stojí v rezidenční čtvrti města Chomutov. Má 9 malých bytů. V každém z bytů je malá kuchyňka, obývák s postelí a sociální zařízení. Dva byty jsou pro páry. Celkem je v domě 11 míst k životu. V dolní části domu zotavení jsou společná místa pro vaření, setkávání, prostory pro tým. Do domu zotavení mohou přijít lidé z PL Petrohrad, PN Horní Beřkovice, DZR Ústeckého kraje, ale i lidé kteří nemají zkušenost z dlouhodobé hospitalizace a chtějí se v životě osamostatnit. Dům zotavení spolupracuje s komunitním týmem duševního zdraví v Chomutově.

Rodičovské skupiny. Informace, poznatky z léčby, vzdělávání a sdílení zkušeností ze života a zotavování se lidí se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízkých načerpají rodinní příslušníci na rodičovských skupinách v každém týmu Fokusu Labe v Ústeckém kraji. 

Peer konzultanti. Sdílení vlastního příběhu a osobní zkušenosti s prožitím duševního onemocnění je nový přístup, který přinášejí do práce tzv. peer konzultanti, lidé s vlastní zkušeností. Postupně začínají pracovat ve všech našich týmech a službách. Jsou zapojeni do týmů CDZ a TDZ, pracují ve stacionářích, rodičovských skupinách, sociálně aktivizačních službách, realizují osvětové aktivity v psychiatrických nemocnicích a léčebnách. Pracují s veřejností a obhajují práva lidí s duševním onemocněním. 

Pracovní rehabilitace a zaměstnání. Příprava na práci, Vzdělávání ven z Bludného kruhu, chráněná pracovní místa. To je komplex služeb, které provozuje Fokus Labe. Práce je silnou motivací na cestě zotavení u 70 % zájemců, kteří do organizace přichází a chtějí pracovat. Na práci lidi s duševním onemocněním připravujeme vzděláváním, individuálním koučováním, tréninkovými místy přímo v provozovnách Fokus Labe. Pokud je člověk připraven, začíná pracovat na chráněném místě. Pro kontinuální udržení si získané práce, profesního a osobního růstu, nebo při zhoršení zdravotního stavu poskytuje tým pracovní rehabilitace individuální podporu.