Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem

1. Poslání

Centrum duševního zdraví je mezičlánkem mezi primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou - akutní i specializovanou - péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc integraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Za tímto účelem CDZ jednak vytváří potřebné programy, jednak zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojení ambulantní a lůžkové péče. Tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům/pacientům ze spádové oblasti bez čekací doby.

Centrum duševního zdraví pracuje na metodickém principu RECOVERY - pracuje s klientem ve 4 metodických fázích:

 1. Hledání a budování naděje pro klienta.
 2. Zplnomocňování klienta, předávání a posilování kompetencí a práce se stresem.
 3. Spolupracuje s klientem na přebírání klientovy vlastní odpovědnosti za svůj život.
 4. Hledání a posilování nových - normálních rolí v klientově životě.

Poskytuje péči orientovanou na člověka, vede klienta k úzdravě prostřednictvím služeb a přístupů orientovaných na VÝVOJ.

2. Cíle

 Cílem Centra duševního zdraví je:

 1. Snižování hospitalizací - postupné snižování následných lůžek v lůžkových zařízeních psychiatrické péče
 2. Podpora a provázení člověka při prvoatace nemoci - předcházení syndromu otáčivých dveří - aby se člověk nedostal do koloběhu lůžkových zařízení
 3. Realizace domácích hospitalizací
 4. Preventivní působení - již u dětí, když se začíná "něco dít" - podpora a provázení při nemoci, atace
 5. Krizové služby

Principy a hodnoty poskytování  služeb v centru duševního zdraví

 • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele
 • Individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (uživatel čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)
 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti
 • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí

Filosofie a hodnoty:

-          Integrace

-          Kontinuita

-          Týmovost

-          Multidisciplinarita

-          Komunita

Tým CDZ poskytuje soubor vzájemně propojených rehabilitačních, lékařských, klinicko-psychologických a sociálních služeb, které v regionu Ústecka poskytuje Fokus Labe za podpory Ústeckého kraje. Tým CDZ pracuje pro region se 140 000 obyvateli.

CDZ Ústí nad Labem - v provozu od dubna 2017

kontakt

 • Bc. Richard Hnízdil, vedoucí Centra duševního zdraví
 • tel. +420 733 184 376, hnizdil@cdz-usteckykraj.cz
 • www.cdz-usteckykraj.cz

Rozhovor s Bc. Richardem Hnízdilem, vedoucí CDZ Ústí nad Labem:

 

1. Co je stěžejní činností CDZ?

Je těžké vybrat jen jednu činnost a vytyčit ji za stěžejní, protože si klademe za cíl právě jednotlivé činnosti propojovat. Pomohl bych si tedy definicí CDZ, z které vyplývá: koordinovat a propojovat dostupnou zdravotně-sociální péči pro duševně nemocné s důrazem na možnosti poskytnutí bio-psycho-sociální podporu v přirozeném prostředí pacienta.

2. Jakou roli vidíte v zakládání CDZ?

CDZ je významným mezičlánkem v poskytování základní péče v ambulantních psychiatrických ordinacích, lůžkových odděleních psychiatrických nemocnic a "životem v běžné společnosti".

3. Jaký potenciál vidíte v Centrech duševního zdraví?

Potenciál CDZ vidím hned v několika oblastech. Začal bych tím, že pracují s možností předcházení hospitalizaci v psychiatrických nemocnicích, potažmo zkracování hospitalizací (není vyjímkou, že klient je hospitalizován 3-10 let) a institucionalizuje se. Výsledkem pak je, že si klient změní vlastní hodnoty, představy a chování, stává se propojeným se sociálně-zdravotním systémem daného subjektu. Dostává se do pasti, která ztěžuje jeho návrat do běžného života, za brány PN.

Za b) CDZ úzce spolupracuje, provází a podporuje rodinu a blízké klienta. To je důležitý faktor pro úzdravu nejen klienta samotného, ale hlavně pro pochopení, edukaci a přijetí nemoci jeho bližních.

Za c) Vedle toho tým CDZ se snaží asertivně vstoupit do prostoru klienta v momentě, kdy prochází krizí (ataka nemoci, těžká životní situace atp.) a bezpečně ho provází, podporuje a společně s ním hledá možné cesty. Propojujeme a dovytváříme tak podpůrné sítě pro předcházení hospitalizaceí nebo jak již bylo zmíněno zkracování hospitalizací klienta 

A v neposlední řadě musím zmínit snahu CDZ o komplexní změnu  Snažíme se o změnu v přemýšlení, systému poskytování psychiatrické péče v Česku. Je to bezpochyby nelehký úkol, ale věříme, že ne nesplnitelný.

4. Jaké úspěchy zažíváte?

Za krátké období fungování nově vzniklého CDZ v Ústí nad Labem se nám podařilo provést několik klientů  těžkými životními situacemi, které by jinak vedly k hospitalizaci. Nadále spolupracujeme, zkvalitňujeme a prohlubujeme úzké fungování s kolegy v PN Horní Beřkovice, Masarykovou nemocnicí v UL, psychiatrickými ambulancemi v UL. Zkontaktovali a zasíťovali jsme nové klienty a rodiny v ústeckém kraji. 
Tým CDZ je z mého pohledu živý organizmus. Neustále se vyvíjí, hledá varianty, empaticky a strukturovaně pracuje na sobě a okolí. Tým CDZ Ústí nad Labem je tým plný profesionálních odborníků, sociálních pracovníků a terapeutů. Patří jim mé poděkování za skvělou práci a jsem šťastný, že s nimi mohu spolupracovat.

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook